Sostenibilitat i Pacte Verd Europeu 

en l'agricultura valenciana

Un dels objectius principals de l'Associació és contribuir a la preservació i la sostenibilitat ambiental mantenint la tradició i la riquesa de l'agricultura valenciana. Amb aquest objectiu, considerem de gran rellevància actuar com una font de comunicació de les tendències en l'estratègia mediambiental europea.

Per a això s'ha organitzat una jornada el dissabte 21 d'octubre a les 9.30 hores, en el Centre El Portalet d'Alboraia, en la qual es posarà en contacte a tots els actors principals que poden contribuir a millorar la sostenibilitat de l'agricultura valenciana donant compliment a les polítiques de la Unió Europea i, d'aquesta manera, poder beneficiar-se de totes les oportunitats que suposen aquests nous reptes.

Durant la jornada es comptarà amb la participació d'experts de les diferents disciplines implicades, organismes públics, representants del sector agrícola valencià i altres entitats.


Programa de la jornada


¿Què és el Pacte Verd Europeu?

El Pacte Verd Europeu és una iniciativa ambiciosa de la Unió Europea per a aconseguir la neutralitat climàtica en 2050 i per a transformar la economia en una economia circular i sostenible. L'agricultura és un dels sectors més afectats per aquest pacte, ja que representa una part important de les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle i té un gran impacte en la biodiversitat i el medi ambient


Agricultura valenciana

En el cas de l'agricultura valenciana, el Pacte Verd Europeu pot tindre un impacte significatiu en diversos aspectes. En aquesta línia, un dels objectius principals del pacte és reduir l'ús de pesticides i fertilitzants químics, la qual cosa pot afectar la producció agrícola. A la Comunitat Valenciana, on l'agricultura és una part important de l'economia, els agricultors hauran d'adaptar-se a noves tècniques i pràctiques agrícoles sostenibles per a complir amb els nous estàndards de la UE.

Així mateix, aquest objectiu del pacte relatiu a l'impuls d'agricultura ecològica, podria tindre un efecte positiu a la Comunitat Valenciana, ja que la regió és líder en producció de cultius ecològics a Espanya.

Ponencias presentadas durante la jornada

  El Pacto Verde Europeo en el territorio valenciano: cuando el futuro nos reclama en el presente. Karla D. Zambrano González.

  El Pacto Verde: un desafío global para la agricultura europea. Ernest Reig Martínez.

  La agricultura sostenible de la Comunitat Valenciana. Eugenio Llorens Vilarrocha.

  Función del suelo en la sostenibilidad ambiental. M. Carmen Antolín Tomás.

 El punto de vista del agricultor ante las tendencias normativas europeas y nacionales. Julio Quilis Siurana.


Recursos sobre el Pacte Verd Europeu

A continuació, us compartim informació d'interés sobre el Pacte Verd Europeu i altres polítiques europees que tenen o poden tindre un impacte en la nostra agricultura i territori.

  • Mecanisme d'Ajust en Frontera per Carboni

Reglamento (UE) 2023/956 del Parlamento Europeo y del Consejo de 10 de mayo de 2023 por el que se establece un Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2023-80661

Reglamento de Ejecución (UE) 2023/1773 de la Comisión de 17 de agosto de 2023 por el que se establecen las normas de desarrollo del Reglamento (UE) 2023/956 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las obligaciones de presentación de informes a efectos del Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono durante el período transitorio: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2023-81285
  • Playlist de YouTube amb material audiovisual del Pacte Verd Europeu i qüestions arrelades al Dret Internacional del Medi Ambient

 https://www.youtube.com/playlist?list=PLiPJNI1xCP1v_KvJ6gETMNeWmtqM2Zqa9Financiado por: